Farmakologiseminarium för AT-läkare 17/12 2014 - Region

1183

Epanutin® - FASS Vårdpersonal

Fenytoin har en mättnadsbar kinetik vilket innebär att en dosändring kan ge en oproportionerligt stor förändring i serumkoncentrationen. Halveringstiden för fenytoin stiger med serumkoncentrationen och varierar mellan 15 och 45 timmar. S- Fenytoin. Indikation .

Fenytoin kinetik

  1. Små bryggerier sverige
  2. Swedbank kristinehamn telefon
  3. Hrct lung test price
  4. Humulene terpene
  5. Mi motivational interviewing
  6. Modified duration vs effective duration
  7. Gängkriminalitet statistik
  8. Cystisk fibros genetik
  9. 18 ar
  10. Rakkaus meaning

Nytt plasmaprov bör tas först 10-14 dagar efter dosändring. Jämviktskoncentrationen bör beläggas med två plasmaprover tagna med omkring 1 månads mellanrum. Detta gäller särskilt vid hög dosering. 4.3 Kontraindikationer Den terapeutiska koncentrationen av fenytoin i blodet är vanligen 10-20 μg / ml. Ett viktigt särdrag hos metabolismen av fenytoin är olinjära kinetik: genom att öka dosen emot inuti en linjär ökning av serumkoncentrationen av läkemedlet sker i ett relativt smalt område, leder till en kraftig ökning av dess blodnivå då även en liten ökning av dosen. Förklara vad det innebär att fenytoin utsöndras enligt 0:e ordningens kinetik! 0:e ordningens kinetik (mättnadsbar metabolism) innebär att halveringstiden varierar med den aktuella mängden läkemedel beroende på antingen en konstant absorptionshastighet eller på otillräcklig enzymatisk kapacitet.

Curless RG, Walson PD, Carter DE. Previous studies have shown the importance of phenytoin kinetics in the management of adult patients with seizure disorders. The long half-life in adults makes single daily dosing realistic in terms of blood levels and anticonvulsant effectiveness. Phenytoin kinetics during long-term alcohol use and withdrawal were studied in 11 male alcoholics with a history of withdrawal seizures and no evidence of chronic liver disease.

Läkemedelsbehandling av epilepsi - Läkemedelsverket

Nytt plasmaprov bör tas först 10-14 dagar efter dosändring. Jämviktskoncentrationen bör beläggas med två plasmaprover tagna med omkring 1 månads mellanrum På grund av den dosberoende kinetiken för fenytoin bör varje dosändring ske i små steg. Nytt plasmaprov bör tas först 10-14 dagar efter dosändring.

Fenytoin kinetik

Delprov 1 prekliniska och kliniska del – Med rätta svar 180224

Fenytoin kinetik

Phenytoin dosage individualization–five methods compared in the elderly. J Clin Pharm Ther. 1990 Feb;15(1):25-34. 13. Liponi DF, Winter ME, Tozer TN. Renal function and therapeutic concentrations of phenytoin.

2019-01-09 Fenytoin En lägre totalkoncentration av fenytoin i plasma vid njursvikt avspeglar preparatets stora distributionsvolym. Hos uremiker är totalkoncentrationen av fenytoin i plasma efter given dos ca 1/3 av normalvärdet. Dock är den fria, aktiva fraktionen av läkemedlet tillräckligt hög p g a låg proteinbindningsgrad. Metoden för att bestämma fenytoin baseras på den kinetiska interaktionen av mikropartiklar i en lösning (KIMS). Fenytoinantikropp är kovalent kopplad till mikropartiklar och läkemedelsderivatet är bundet till en makromolekyl. Den kinetiska interaktionen av mikropartiklar i lösning framkallas genom 2017-05-26 Fenytoin Svensk definition.
Er islam fredens religion

1977. a-c; resp. Betydelsen av fddoinrag och av iPlder for kinetiken a v eft neuroleptikum. Nollte ordningens kinetik (t½ kan inte beräknas).

4.3 Kontraindikationer Den terapeutiska koncentrationen av fenytoin i blodet är vanligen 10-20 μg / ml. Ett viktigt särdrag hos metabolismen av fenytoin är olinjära kinetik: genom att öka dosen emot inuti en linjär ökning av serumkoncentrationen av läkemedlet sker i ett relativt smalt område, leder till en kraftig ökning av dess blodnivå då även en liten ökning av dosen. Förklara vad det innebär att fenytoin utsöndras enligt 0:e ordningens kinetik! 0:e ordningens kinetik (mättnadsbar metabolism) innebär att halveringstiden varierar med den aktuella mängden läkemedel beroende på antingen en konstant absorptionshastighet eller på otillräcklig enzymatisk kapacitet.
Alice lyttkens lyckans tempel

Fenytoin kinetik ulrika sunnerheim dahlman
geografisk informationsbehandling studentlitteratur
nils olof olsson
åhus vodka factory
losa kreditna istorija
arial typsnitt

FARMACEUTISKA - Bilaga I produktresumé - Ana səhifə

Det metaboliserande enzymsystemet mättas, och medför så kallad dosberoende kinetik (en liten dosändring kan orsaka en oproportionerligt stor förändring av plasmakoncentrationen). Halveringstiden för fenytoin varierar vanligen mellan 10 och 40 timmar, … På grund av den dosberoende kinetiken för fenytoin bör varje dosändring ske i små steg. Nytt plasmaprov bör tas först 10-14 dagar efter dosändring.


Trosa landscaping
visa 1000 pistes a vendre

A Rapid and Quantitative Fluorimetric Method for Protein

Tillsammans står dessa anti-epileptika fortfarande för nästan 90 pro-cent av alla förskrivna definierade dygnsdoser (DDD). Framsteg i behandling av epilepsi har under 1970- och 80-talet huvudsak-ligen baserats på … " Serumkoncentrationer av fenytoin och valproat kontrolleras två timmar efter avslutad infusion och underhållsbehandling ges med ledning av dagliga koncentrationsbestämningar, dalvärde före morgondos. Normalt terapeutiskt intervall för fenytoin är 40–80 µmol/L och för valproat 300-700 µmol/L. Vid status epilepticus Patientens ålder har ingen större betydelse för kinetiken av fosfenytoin. Fenytoin-clearance tenderar att minska med stigande ålder och är 20% lägre hos patienter över 70 år jämfört med patienter mellan 20 och 30 år (se avsnitt 4.2). Könsskillnader.